Polityka Prywatności serwisu Czytajbajki.pl

Załącznik nr 1 do Regulaminu sklepu internetowego Czytajbajki.pl

Polityka prywatności obowiązująca od dnia 25 maja 2018 r.

§ 1
Informacje ogólne

1. Niniejsza Polityka prywatności stanowi integralną część Regulaminu i określa rodzaj, zakres, sposoby korzysta-nia z danych, prawa i obowiązki przeglądającego zawartość strony, zwanego dalej Użytkownikiem oraz Zamawia-jącego .
2. Administratorem danych osobowych Użytkowników i Zamawiających jest Katarzyna Kukuła, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Digital Promotion Katarzyna Kukuła (NIP: 8672099167, REGON: 180608067) z siedzibą w Kielcach przy ul. Olszewskiego 6/2.22, 25-663 Kielce. Działalność gospodarcza jest wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza miasta Nowa Dęba.

§ 2
Zakres i cel gromadzenia danych

Cel gromadzonych danych

realizacja zamówienia reklamacja obrona przed roszczeniami obowiązki podatkowe

administrowanie stroną www

Zakres gromadzonych danych

imię zamawiającego

x X x X  
nazwisko zamawiającego x X x X  

adres wysyłki

x X x X  
adres e-mail zamawiającego x X x

X

 

nr telefonu kontaktowego

x X x    
zdjęcia osoby/osób do zamieszczenia w produkcie personalizowanym x

 

     

imię osoby/osób do zamieszczenia w produkcie personalizowanym

x

 

     

konta bankowego

 

X

     

NIP

    x

X

 

nazwa firmy

    x X  

adres IP

       

x

data i czas serwera        

x

typ przeglądarki

       

x

typ systemu operacyjnego        

x

§ 3
Okres przechowywania danych

Cel przetwarzania

Okres przechowywania danych

realizacja zamówienia

okres trwania umowy

Reklamacja

do 3 lat

obowiązki podatkowe

do 5 lat

obrona przed roszczeniami

do 3 lat / 10 lat – dotyczy przedsiębiorców)

administrowaine stroną www

do 3 lat

§ 4
Przekazywanie Danych

Dane osobowe, o których mowa w § 2 przekazywane są wyłącznie podmiotom niezbędnym:
1. podmiotom przetwarzającym dane w imieniu i na podstawie zawartych ze Sklepem umów powierzenia: firmom informatycznym obsługującym nasze systemy informatyczne lub udostępniającym nam narzędzia informatycz-ne, dochodzenie należności, usługi analityczne, audytowe, doradcze, prawne, podatkowe, drukarskie,
2. innym podmiotom, które jako administratorzy przetwarzają Państwa dane we własnym imieniu: podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską – w związku z realizacją zamówień, przekazywaniem kore-spondencji; podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (np. bankom) – w związku z dokonywanymi płatno-ściami.

§ 5
Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Dane, o których mowa w § 2 nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

§ 6
Prawa Zamawiającego/Użytkownika

1. Zamawiającemu/Użytkownikowi przysługuje prawo do:
• sprostowania nieprawidłowych danych;
• dostępu do danych, w tym udzielenie informacji o przetwarzanych danych lub kopię danych;
• żądania zaprzestania przetwarzania Jego danych osobowych.
• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
• prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

2. W celu wykonania uprawnień Zamawiającego wystarczy wysłać e-mail na adres: kontakt@czytajbajki.pl.

§ 7
Dane zbierane automatycznie

Podczas korzystania przez Użytkownika ze Sklepu czytajbajki.pl automatycznie zbierane są dane dotyczące Użytkownika. Do tych danych zalicza się: adres IP, data i czas serwera, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies („ciasteczka”) oraz system Google Analytics. Google Analytics to system analityki internetowej dający wgląd w ruch danych Sklepu Internetowego oraz danych demograficznych Użytkowników, stosowany w celu prowadzenia działań marketingowych. Użytkownik, który nie wyraża zgody na działanie systemu Google Analytics powinien zastosować blokadę plików cookies.

Pliki cookies to pliki wysyłane do komputera lub innego urządzenia Użytkownika podczas przeglądania strony internetowej Sklepu Internetowego.
1. Pliki cookies zapamiętują preferencje Użytkownika, co umożliwia m.in.:
• podnoszenie jakości Usługi,
• poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych Towarów,
• tworzenie statystyk oglądalności,
• śledzenie preferencji Użytkownika,
• utrzymywania sesji zalogowanego Użytkownika.
2. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu lub oprogramowaniu zainstalowanym w urzą-dzeniu Użytkownika.
3. Użytkownik może nie wyrazić zgody na wykorzystywanie plików cookies (blokowanie plików cookies), co w przyszłości uniemożliwi przechowywanie plików cookies w urządzeniu Użytkownika.
4. Użytkownik, który nie wyraża zgody na wykorzystywanie plików cookies (zastosuje blokadę plików cookies) po-winien wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron internetowych. Proces wyrażania zgody na wykorzystywanie plików cookies różni się w zależności od używanej przez Użytkownika przeglądarki.
5. Użytkownik, który chce usunąć dotychczasowe pliki cookies powinien wybrać odpowiednie ustawienia w uży-wanej przez siebie przeglądarce stron internetowych lub usunąć pliki cookies ręcznie. Proces usuwania plików cookies różni się w zależności od używanej przez Użytkownika przeglądarki.

§ 8
Postanowienia końcowe

1. Polityka prywatności poddawana jest bieżącej weryfikacji i aktualizacji, o ile zachodzi taka potrzeba.
2. W zakresie nieuregulowanym przez niniejszą Politykę prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.