Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Czytajbajki.pl

obowiązujący od dnia 04.03.2017r.

§ 1 Informacje o sklepie

 1. Serwis Czytajbajki.pl (zwany dalej także „Sklepem”) jest sklepem internetowym, którego właścicielem jest Katarzyna Kukuła, Prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Digital Promotion Katarzyna Kukuła (NIP: 8672099167, REGON: 180608067)  z siedzibą w Kielcach przy ul. Olszewskiego 6/2.22, 25-663 Kielce. Działalność gospodarcza jest wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza miasta Nowa Dęba.
 2. Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w Sklepie i obowiązuje od dnia 23.11.2015r.
 3. Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową będących w jego ofercie produktów personalizowanych o indywidualnych cechach odpowiadających preferencjom Klienta, drukowanych na zamówienie oraz innych produktów.
 4. Sprzedaż dokonywana Jest za pośrednictwem strony internetowej www.czytajbajki.pl, mailowo z wykorzystaniem skrzynki: kontakt@czytajbajki.pl oraz telefonicznie pod numerem 508822993.
 5. Wszelką korespondencję i przesyłki Zamawiających, które są związane z zakupami w Sklepie, należy kierować na adres: 25-663 Kielce, ul. Olszewskiego 6/2.22, z dopiskiem Czytajbajki.pl.

§ 2 Zamówienia

 1. Zamówienia można składać codziennie przez 24 godziny na dobę z uwzględnieniem przerw ustalonych przez właściciela Sklepu.
 2. Informacje o przerwach podawane są na stronie głównej Sklepu z siedmiodniowym wyprzedzeniem.
 3. Zamówienia składa się za pośrednictwem formularza zamówienia dostępnego na stronie: www.czytajbajki.pl/sklep.
 4. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem Czytajbajki.pl wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika.
 5. Serwis działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.
 6. Do złożenia zamówienia niezbędne jest: podłączenie do sieci Internet, komputer z procesorem min. 200 MHz, pamięcią min. 64 MB, kartą graficzną obsługująca rozdzielczość min. 800×600 i przeglądarką stron internetowych; telefon
  z aktywnym numerem kontaktowym; aktywne konto poczty elektronicznej; dane teleadresowe dla osoby prywatnej: imię i nazwisko, dokładny adres dostawy; dane teleadresowe dla firmy: imię i nazwisko osoby obierającej, dokładny adres dostawy, nazwa firmy, dokładny adres firmy oraz nr NIP.
 7. Zamówienie zostaje uznane za potwierdzone w momencie zaksięgowania zapłaty.
 8. Zamawiający może wprowadzić zmiany w złożonym zamówieniu: telefonicznie pod numerem 413732229 lub 508822993  (w godzinach 8-16 w dni robocze) oraz e-mailem pod adresem kontakt@czytajbajki.pl (bez ograniczeń godzinowych) w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia.

§ 3 Realizacja produktów personalizowanych

 1. Projekt przedstawiany jest do akceptacji w postaci pliku PDF najpóźniej drugiego dnia roboczego licząc od chwili złożenia zamówienia.
 2. Czas realizacji zamówienia: od sześciu do ośmiu dni roboczych licząc od dnia, w którym uzyskano akceptację projektu i zaksięgowano wpłatę na konto.
 3. Sklep Czytajbajki.pl zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu realizacji zamówienia w przypadku, gdy Zamawiający wprowadza zmiany w zamówieniu po złożeniu zamówienia.

§ 4 Personalizacja

 1. Zdjęcia zamieszczane na stronach danej książki z uwagi na kadr, ujęcie postaci, czy jakość, każdorazowo będą wyglądać inaczej niż na wzorach umieszczonych na stronach Sklepu. Mogą także wystąpić nieznaczne różnice pomiędzy odcieniem danego koloru widzianym na monitorze, a widzianym na wydruku (co wynika z różnych procesów otrzymywania kolorów na ekranie monitora i podczas wydruku).
 2. Sklep Czytajbajki.pl nie odpowiada za jakość zdjęć przesłanych przez zamawiającego.
 3. Imiona/zdrobnienia imion/pseudonimy itp. stanowiące element personalizacji zamieszczane w formularzu zamówienia przez Zamawiającego zostaną każdorazowo odpowiednio odmienione i dopasowane do treści na danej stronie z zachowaniem poprawności językowej.
 4. Sklep Czytajbajki.pl nie odpowiada za treść życzeń i dedykacji, które Zamawiający wprowadza do formularza samodzielnie. Są one kopiowane i wklejane do danej publikacji.

§ 5 Realizacja produktów niepersonalizowanych

 1. Produkty niepersonalizowane wysyłane są najpóźniej drugiego dnia roboczego, licząc od chwili zaksięgowania wpłaty.

§ 6 Ceny

 1. Ceny wszystkich towarów zamieszczonych na stronie sklepu Czytajbajki.pl podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Zamawiającego zamówienia.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już zrealizowanych i będących w trakcie realizacji.

§ 7 Dostawa

 1. Dostawa realizowana jest na terenie Polski z wykorzystaniem następujących kanałów:
  I. Przesyłka kurierska (czas dostawy: 1 dzień roboczy).
  II. Przesyłka kurierska pobraniowa (czas dostawy: 1 dzień roboczy).
  III. Odbiór osobisty w siedzibie firmy (Kielce, ul. K. Olszewskiego 6/2,22, 25-663 Kielce).

§ 8 Płatności

 1. Sklep umożliwia dokonywanie płatności z wykorzystaniem następujących metod:
  a) płatność przelewem przez system DotPay,
  b) płatność zwykłym przelewem na konto właściciela Sklepu: Digital Promotion Katarzyna Kukuła, ul. Olszewskiego 6/2.22, 25-663 Kielce, nr konta: 10 1050 1416 1000 0090 7562 4206 (ING Bank Śląski).

§ 9 Rezygnacja z zamówienia

 1. Zamawiający może zrezygnować z zamówienia (mowa o zamówieniach niepersonalizowanych) w dowolnym momencie (jednakże nie później, niż do czternastu dni od dnia otrzymania zamówionej przesyłki) bez podania przyczyn. O rezygnacji należy informować mailowo, pisząc pod adres: kontakt@czytajbajki.pl wykorzystując skrzynkę mailową, której adres Zamawiający wpisał w formularzu zamówienia oraz przywołując nr zamówienia.
 2. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru (bez kosztów przesyłki). Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Zamawiającego.
 3. W przypadku rezygnacji Zamawiający zobowiązany jest odesłać dostarczone zamówienie w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną.
 4. Sklep informuje, że do zamówień personalizowanych nie stosuje się przepisu art. 7 ust. 1 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, co oznacza, iż nie można odstąpić od takiej umowy w ciągu 14 dni od daty wydania rzeczy, gdyż jest to umowa dotycząca świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (art. 10 ust. 3 pkt. 4 tej ustawy).

§ 10 Reklamacje

 1. Reklamacji podlega towar wadliwy bądź niezgodny z zamówieniem.
 2. Za towar wadliwy bądź niezgodny z zamówieniem podlegający reklamacji uznaje się taki, który ma wady techniczne lub zawiera błędy zaistniałe z winy Sklepu (patrz § 7).
 3. Reklamację należy zgłaszać telefonicznie: 41 3732229  (w godzinach 8-16 w dni robocze) lub e-mailem pod adresem kontakt@czytajbajki.pl (bez ograniczeń godzinowych) z przywołaniem numeru zamówienia.
 4. Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z dnia 2002 r., Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.)
 5. Sklep odpowiada wobec Klienta za niezgodność towaru z umową na warunkach wskazanych w powołanej ustawie.
 6. W przypadku stwierdzenia, że produkt jest niezgodny z umową Klient może złożyć reklamację w terminie dwóch miesięcy od daty stwierdzenia niezgodności produktu z umową. Jednak zgodnie z Ustawą sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu.
  Reklamowany towar wraz z dowodem zakupu należy niezwłocznie odesłać na adres Sklepu pocztą – listem poleconym priorytetowym. Koszt przesyłki zostanie zwrócony Zamawiającemu na konto niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji, o ile zostanie uznana.
 7. Reklamacje rozpatrywane są do dwóch dni roboczych od dnia, w którym reklamowany towar dotarł do Sklepu.
 8. Po uznaniu reklamacji zamówienie zostanie naprawione lub wymienione na nowe.
 9. Sklep informuje, że zgodnie z Prawem pocztowym przy odbiorze przesyłki Zamawiający zobowiązany jest sprawdzić, czy nie jest ona uszkodzona. W przypadku uszkodzenia opakowania, Zamawiający zobowiązany jest w obecności kuriera otworzyć paczkę i sprawdzić, czy towar zamówiony przez Zamawiającego nie został uszkodzony w czasie transportu.
 10. Jeśli produkty okażą się uszkodzone, mokre lub pogniecione Zamawiający zobowiązany jest w obecności doręczyciela spisać protokół reklamacyjny (odmowa przyjęcia paczki i powód – uszkodzenie zawartości przez doręczyciela), a następnie skontaktować się ze Sklepem. Dokument ten będzie podstawą do złożenia reklamacji przez Sklep u przewoźnika.

§ 11 Ochrona prywatności

 1. Składając zamówienie w Sklepie, Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w bazie sklepu Czytajbajki.pl dla celów realizacji zamówienia.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jest jednocześnie konieczne dla realizacji procesu zamówienia.
 3. W celu realizacji złożonego zamówienia Zamawiający udziela Sklepowi licencji na korzystanie z przesłanego zdjęcia na następujących polach eksploatacji:
  utrwalanie i zwielokrotnianie wszelkimi technikami, w szczególności drukarskimi, reprograficznymi, zapisu magnetycznego, optycznego i cyfrowego na dowolnych nośnikach, utrwalanie i zwielokrotnianie w postaci cyfrowej w szczególności w ramach systemów teleinformatycznych, bez jednoczesnego tworzenia nośnika.
 4. Licencja, o której wyżej mowa, jest nieograniczona co do czasu oraz terytorium, niewyłączna i nieodpłatna.
 5. Zamawiający oświadcza, że przesłane zdjęcie/zdjęcia nie naruszają praw osób trzecich oraz, że ponosi odpowiedzialność gwarancyjną, że żaden podmiot nie będzie podnosił jakichkolwiek roszczeń z tytułu wykorzystania zdjęć, o których mowa.
 6. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 7. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883, z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

§ 12 Ochrona własności intelektualnej

 1. Sklep działa zgodnie z polityką ochrony i poszanowania praw własności intelektualnej.
 2. Autorskie prawa majątkowe oraz inne prawa własności intelektualnej do Sklepu internetowego i zawartych na nim materiałów bez względu na ich rodzaj oraz formę przysługują Właścicielowi Sklepu.
 3. Zabrania się wykorzystywania materiałów, o których mowa w p. 1. w całości lub w częściach, w szczególności kopiowania i powielania ilustracji oraz tekstów zawartych w oferowanych przez Sklep książkach, chyba, że za wyraźną zgodą Właściciela Sklepu.

§ 13 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy:
  1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 121),
  2) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.),
  3) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
  4) ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).